යුරෝපා මත්ස්‍ය තහනම ඉවතට - Video

EU lifts fish ban on Sri Lanka
furg u;aiHhska hqfrdamSh rgj,g wmkhk lsÍu iïnkaOfhka hqfrdamd ix.uh úiska Y%S ,xldjg mkjd ;snQ ;yku bj;alr we;s nj ëjr yd c,c iïm;a ixj¾Ok wud;H uyskao wurùr uy;d mjihs'

wod< ;yku bj;a lsÍu iïnkaOfhka hqfrdamd ix.uh l< oekqï§u ks,jYfhka oekqïfoñka l;r.u§ oeka meje;afjk udOH yuqjl§ wud;Hjrhd fï nj mejiSh'

uyskao wurùr uy;df.a wud;HxYfha udOH tallh fmf¾od fï iïnkaOfhka ksfõokhla ksl=;a lrñka u;aiH ;yku bj;a lr we;s nj;a" ta .ek wo udOH yuqjla mj;ajd oekqïfok nj;a" i|yka lrk ,§'

flfia fj;;a tu ksfõokh wud;Hjrhd  ks, jYfhka fkdms<sf.k ta .ek ;Skaÿj ;ju;a ,eî ke;s neõ mjid wud;HxYfha udOH iïnkaëlrK f,alïjrhdf.a ksfõokh m%;slafIam lr ;sìK'

flfia jqjo tu wud;HdxY‍fha ksfõokhg wkQj fuu ui 21 jeksod isg tu ;yku bj;a lsÍug kshñ; nj hqfrdamd ix.uh oekqï § we;s nj i|yka úh'

flfia fj;;a 2013 jif¾ jd¾;d j,g wkqj mkjd we;s ;ykug fmr hqfrdamd ix.ufha idudðl rg j,g Y%S ,xldfjka wmkhkh flreKq u;aiH ksIamdok j, jákdlu hqfrda ñ,shk 74la jk w;r wmkhkh l< m%udKh ud¿ fgdka 17"000 blaujhs'

fko¾,ka;h" c¾uksh" m%xYh" b;d,sh iy tx.,ka;h m%Odk jYfhkau Y%S ,xldfõ u;aiH ksIamdok wdkhkh l< rgj,a f,i ie,fla'

hqfrdamd ix.uhg u;aiH ksIamdok wmkhkh lrk rgj,a w;r Y%S ,xldjg m%uqL ia:dkhla ysñ jk w;r" fl,j,a,d iy n,hd jYfhka Y%S ,dxlslhka úiska y÷kajk gQkd u;aiH .Khg wh;a u;aiHhska m%Odk jYfhkau wmkhkh lrkafka Y%S ,xldjhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...