කොටි කූඩුවට පැන්න කත - Video

Toronto Zoo tiger
lekvdfõ fgdfrdkafgda kqjr i;afjdaoHdkfha fldá l+vqjlg jegqKq ish f;dmamsh .ekSug tu l+vqjg we;=¿ jQ ldka;djla‌ Èú .,jd f.k we;'

mdi,a <uqka /ila‌ n,d isáh§ weh fldá l+vqjg mek f;dmamsh f.k ;sfí'fuu ldka;djf.a l%shdj iïnkaOfhka i;afjdaoHdk n,OdÍyq oeä úfrdaOh m< lr we;'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...