යක්ෂයා එලවන හැටි - Video

exorcism
hlaIhl= wdrEv jQ nj mejfik ldka;djlf.a YÍrfhka hlaIhd t,jk wdldrh oelafjk nj mejfik ùäfhdajla wka;rcd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd'

fuu isÿùu ,;ska wefußldfõ isÿjQjla njghs úfoia udOH jd¾:d lr we;af;a'flfia fj;;a ùäfhdafõ oelafjk mßÈ tu mqclhd wod, ldka;djf.a f.,g w; ;nk úg wef.a uqúka úYd, f,i reêrh msgjk wdldrho tys fmkajd ;sfnkjd'


ñksidg fï wdldrfhka hlaIhka wdrEv ùula isÿúh yels njg ,;ska wefußldkqjka nyq;rhla ;=< oeä u;hla o mj;skjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...