සුද්දන්ටත් අවුරුදු (Video)

Forigners New Year Celibrations at HikkaduwaWodjqKq isxy, fou, wÆ;a wjqreoao fjkqfjka fï jk úg rfÜ fndfyda m%foaYj, wÆ;a wjqreÿ W;aij meje;afjkjd' ta wjqreÿ isßh fnod yod .ekSug úfoaYslhka o uy;a Wkkaÿfjka tl;= ù isákq wmg olakg ,enqKd'

yslalvqfõ ixpdrl fydag,hla úiska Bfha ^13& úfYaI wÆ;a wjqreÿ W;aijhla ixúOdkh lr ;snqkd' ixpdrh i|yd furgg meñK isá úfoaYslhska /ila isxy, iïm%odhsl we÷ï j,ska ieriS Bg tla jqkq w;r fuu úfoaYslhska w;ßka jeä fofkla hqlaf¾k" reishdkq yd c¾udkq cd;slhka jkjd'

úfoaYslhska fjkqfjka ;snqKq fï wjqreÿ W;ajfha wjqreÿ l=udßh f,i f;aÍ m;ajqfka refïkshd cd;sl ;re‚hla'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...