අබිරහස් සතෙකු හමුවෙයි (VIDEO)

Chupakabra Sri Lanka
ÿ¾j, ;;a;ajfha isá y÷Kd fkd.;a i;a;ajfhl= ms<sn| wxf.dv m%foaYfhka jd¾;d fõ'

wxf.dv m%foaYfha úydria:dkhl jeà isáh § yuq ù we;s fuu i;a;ajhd iqkLhkaf.a m%ydrhg o ,laj we;s nj hs jd¾;d jkafka'

iqkLfhl=f.a yevhg iudk kuq;a fuu i;a;ajhdg úYd, lka folla iy È.= j,s.hla ;sîu úfYaIhs'

fï ms<sn|j iudc cd, ;=, o l;d nyg ,lajkakg mgkaf.k we;s w;r ngysr Ñ;%mg fg,skdgH wdÈfhys yuqjk ˜‍pqmlírd˜‍ kue;s uk(l,ams; i;ajhd fuu i;a;ajhdg iudk njhs we;euqka mjikafka'

tfukau fuu i;ajhd fjk;a udkhl fyda fjk;a f,dalhl isg meñ‚ njg;a we;euqka woyia olajd ;sîu úfYaIhs'

ùäfhdaj my;ska'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...