දයා, UK රනිල් හමුවේ

daya uk ranil meet
m%d:ñl l¾udka; wud;H ohd .uf.a  uy;d  yd Lkscf;,a iïm;a ixj¾Ok ksfhdacH wud;H ffjoH wfkdaud .uf.a uy;añh " ì%;dkH md¾,sfïka;=fõ uka;%S rks,a chj¾Ok uy;d yuqúh'

ì%;dkHfha md¾,sfïka;= ixlS¾Kfha § miq.shod ^18& fuu yuqj isÿúh'

Y%S ,xldfõ wd¾Òlh k.d isgqùu i|yd ;udg iy ;u mlaIhg ,nd Èh yels iEu iydhlau ,nd §ug lghq;= lrk nj fuu yuqfõ § woyia oelajQ rks,a chj¾Ok uy;d i|yka lf<ah'

f;a rn¾ ksIamdok iïnkaOj yd  ÿïßh yd uydud¾. iïnkaOjo  wjYH iEu wxYhlu ueÈy;aùï isÿ lsÍug o cd;Hka;rh ;=< Y%s ,xldfõ ksmehqï yd ksIamdok fjkqfjka jákdlula ,nd §fï § wjYH odhl;ajh ,nd §ug o lghq;= lrk nj fuys§ rks,a chj¾Ok uy;d lshd isáfhah'

Y%S ,xldjg iydh fok ì%;dkH md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a lkavdhfï iNdm;sjrhd o jk rks,a chj¾Ok uy;d fuys§ jeäÿrg;a lshd isáfha" kqÿre Èkl § Y%S ,xldfõ ixpdrh lsÍug o wfmalaIdfjka miqjk njhs'

fuu wjia:djg ì%;dkH Y%S ,xld fj<| ix.ufha iNdm;s chïm;s fmf¾rd uy;d o iyNd.S ù isáfhah'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...