කේට් ක්‍රිකට් ගසයි Photos

Prince William and KateÈk y;l bka§h iy N+;dk ixpdrhl ksr; ù isák ú,shï flaÜ rdclSh hqj< uqïndhs m%ydrhg ,lajQjka isysm;a lsÍug;a tys§ Èú .,jd.;a msßia iuÕ l;d ny lsßug;a wu;l lf<a ke;'

2008 isÿ jQ fuu wjdikdjka; wjia:dfjka ñh .shjqkag f.!rjh oelaùu isÿ jQfha gÊ uy,a me,ia fydag,fha §h'

wk;=rej bka§h ùÈ <uhska iuÕ l%slÜ l%Svdjg tlajQ ú,shï flaÜ hqj< ;u ixpdrfha m<uq Èkh wjika lf<a fnd,sjqâ iy l%Svd ;re iyNd.S;ajfhka meje;ajqKq wruqo,a /ia lsÍfï rd;%S‍ fNdack ix.%yhg tla fjñks'

fï i|yd Idrela Ldka" iÑka f;kaÿ,ald¾ iy ftYap¾hd rdhs we;=¿ ;re /ila iyNd.S jQy' fuys§ /iaj isá msßi wu;ñka ú,shï mejiqfõ flaÜ iy ;uka újdy jQ miq flaÜ úiska ixpdrh lsÍug leu;s rgj,a ,ehsia;=fõ uq,skau bkaÈhdj igyka lr ;snQ njhs'

fï w;r flar<fha yskaÿ isoaOia:dkhl isÿ jQ msmsÍï iy .skak ms<sn|j rdclSh hqj< oekqj;a lsÍfuka wk;=rej úm;g m;a jQjka fjkqfjka ú,shï flaÜ hq< lk.dgqj m< l< nj flkaiskagka ud<s.h i|yka lf<ah'

Kate Middleton and Prince William play cricket with Sachin
Kate Middleton and Prince William play cricket with Sachin
Kate Middleton and Prince William play cricket with Sachin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...