හඳුන් දිවි බළල් පැටියා ! Photos

hadun diviya
yegka ÿïßh ud¾.fha tu ÿïßh ia:dkhg fkdÿre ia:dkhl§ m%foaYjdisfhl= úiska n<,a megfjl= hehs is;d fuu i;a;ajhdj oel ksjig f.kú;a ;sfnkjd'

miqj l< fidaÈishl§ fuu i;a;ajhd n<,a megfjl= fkdj y÷ka Èúmegfjl= njhs wkdjrKh ù we;af;a'ta wkqj yegka fmd,siShg okajd fuu y÷ka Èúmegjdj ndr §ug tu m%foaYjdiSka lghq;= l<d'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...