මාලිංග හා IPL ගැන Facebook කතා

malinga fb,is;a ud,sx.f.a whs mS t,a  iyNd.S;ajh iïnkaOfhka iudc cd, fjí wvúj, úúo woyia m< jkjd'

we;eï mqoa.,hka ud,sx. whs mS t,a ;r.dj,shg tlaùu jrola fkdjk nj i|yka lrk w;r ;j;a msßila i|yka lr we;af;a th jrola njhs'tu woyia lsysmhla my;ska oelafjkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...