මහින්දලාට නටන්න දුන්නා ඇති

mahinda mp unknown
Y%S,ksm uehs /,shg kEú;a taldnoaO úmla‍Ifha uehs /,shg iyNd.s jk Y%S,ksm by< fmf<a ish¨‍ fokd wksjd¾hfhkau mla‍Ifhka fkrmd yßk nj ku i|yka lsÍug wlue;sjQ tu mla‍Ifha fcHIaG weue;sjrfhla‌ Bfha ^19 od& m%ldY lf<ah'

tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha m%n, ;k;=rla‌ fydnjk fuu Y%S,ksm fcHIaG weue;sjrhd jeäÿrg;a m%ldY lf<a zuyskao rdcmla‍I,dg kgkak ÿkakd fyd|gu we;sz hEhs mla‍Ih ;SrKhla‌ .;a njh'

Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih úiska .d,a, iuk< l%Svdx.Kfha mj;ajk uehs /,sh lvdlmam,a lsÍu i|yd uyskao rdcmla‍I uy;d we;=¿ Y%S,ksm msßila‌ taldnoaO úmla‍Ih úiska lsre<mk mj;ajk uehs /,shg iyNd.s jkafka kï Tjqkag tfrysj Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih f,i;a" tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkh f,i;a oeä ;SrKhla‌ .kakd nj o fyf;u lSfõh'

fuu fya;=j ksid Y%S,ksmh folvùu ia‌Ór nj mejiQ by; fcHIaG weue;sjrhd /£ isák msßi iuÕ tla‌j h<s Y%S,ksmh f.dv.kakd nj o lSfõh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...