උතුරේ ෆෙඩරල් සම්මතයි

fedaral lankafou< cd;sl uka;%S ikaOdkh úiska W;=re m<d;a iNdjg bÈßm;a lrk ,o m%dka; follska iukaú; md,khla iys; f*vr,a rdcH folla we;s lsÍug jQ iïu; ù we;'

W;=re-kef.kysr fou< NdIdj mokï lrf.ko fiiq m%foaY isxy, NdIdj mokï lrf.ko m%dka; folla msysgqùug;a" bka fhdackd lr ;sìK'

tfukau kef.kysr m%dka;fha uqia,sï m%foaYhla fjka lsÍug;a" ol=Kq m%dka;h ;=< l÷rg ck;djf.a wkkH;dj iy;sl flfrk m%foaY fjka lsÍug;a tu.ska fhdackd lr ;sìK' tu fhdackdj wfma%,a 12 jeksod W;=re m<d;a iNdjg bÈßm;a lr iïu; lsÍug kshñ;j ;snqK;a th wfma%,a 22 odg l,a .sfhah'

fuh miq.sh isl=rdod ixfYdaOk iys;j bÈßm;a ù ;snQ w;r ol=Kg fjku m%dka;hla wjYHo keoao hkak isxy, ck;djf.a leue;a; u; isÿúh hq;a;la nj i|yka lr we;' fuu fhdackdj bÈßm;a lr we;af;a W;=re m<d;a uy weue;s iS' ù' ú.afkaYajrkah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...