ගෝඨා ගැන ඔබාමාට කියයි

GOTABAYA - OBAMAysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d w;awvx.=jg .kakehs wefußld ckm;s ne/la Tndudf.ka fou< ixúOdk folla b,a,d ;sfnk nj jd¾;d fjkjd'

wefußldfõ isg l%shd;aul Tndud fjkqfjka oñ< ckhd yd wefußldkq oñ< ixioh fuu b,a,Su Tndudf.ka lr we;s njhs jd¾;d fjkafka' 

ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd wjia:d lsysmhl§ wefußldjg ixpdrh lr ;sfnk nj fmkajd fok fuu ixúOdk Tyq w;awvx.=jg .ekSug fya;= f,i i|yka lrfka udkqISh fufyhqfï§ isÿjQ nj lshk hqo wmrdO iïnkaOfhka ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd;a j.lsj hq;= ùu fya;=fjks'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...