මාලිංග කතා කරයි

Knee injury rules Malinga out of IPLuu l%Svd lrmq jir 12 l ld,fha§ lsisu ojil uu cd;Hka;r l%slÜ‌ ljqkais,fhkaj;a ovhla‌" ;ykula‌ ,nmq flfkla‌ fkdfjhs' uu yeuodu lghq;= lf<a l%Svdfõ wod< kS;s Í;sj,g wkqjhs'

whs'mS't,a lshkafka bka§h l%slÜ‌ md,l uKa‌v,h úiska wfkla‌ rgj, l%slÜ‌ mßmd,khka tla‌l wjfndaOfhka" wkqoekqfuka hq;=j fufyhjk ;r.dj,shla‌' udj l%Svl fjkafoaisfhka hï lKa‌vdhulg wh;a jqKdg mia‌fia ta ;r.dj,shg wod< ks¾foaYhkag hg;aj ug lghq;= lrkak fjkjd'

uu bkaÈhdjg .syska whs'mS't,a tfla iïu; ffjoH mÍla‍IKhg uqyqK ÿkakd' fudlo tu ;r.dj,sh iuÕ ne£isák wfhla‌ yeáhg th uu l< hq;= fohla‌ ksid' tmuKhs' kuq;a lk.dgqjg lreK fï iïnkaOfhka iuyfrla‌ ;uka leue;s leu;s ks¾jpkhka fok tlhsz hEhs Y%S ,xld mkaÿjdr 20 l%slÜ‌ lKa‌vdhfï ysgmq kdhl ,is;a ud,sx. Bfha mejiSh'

,is;a ud,sx. Y%S ,xld wdh;kfha wkqoekqulska f;drj whs'mS't,a ;r.dj,shg iyNd.s ùu ms‚i bkaÈhdj fj; f.dia‌ we;s njg m<jQ jd¾;d iïnkaOfhka u;=l< mekfha§" ;uka tys .sfha tu ;r.dj,sfha ffjoH wxYfha wod< kshuhkag wkqj muKla‌ njo wod< lghq;= ksuùfuka miq ;uka kej;;a Y%S ,xldjg meñ‚ njo ud,sx.f.a ms<s;=frka .uH úh'

,is;a ud,sx. fuu bka§h .uk iïnkaOfhka fyda whs'mS't,a' ;r.dj,shg l%Svd lsÍu iïnkaOfhka ;ukag oekqï §ula‌ lr fkdue;s nj Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kh Bfha ksfõokh l< w;r f,dj ´kEu ;ekl l%slÜ‌ keröu fjkqfjka fyda mqyqKqjla‌ i|yd iyNd.s ùula‌ fjkqfjka Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kfha ndOdjla‌ fkdue;s jqjo" hï fyhlska ;r.hl l%Svd lsÍu ms‚i kï Y%S ,xld l%slÜ‌ úiska kï lrk ,o jD;a;Sh ffjoH uvq,a,l ks¾foaYh iy YdÍßl fhda.H;dj iïnkaOfhka fN!; Ñls;ail" wNHdil" mqyqKqlre iy f;aÍï lñgqfõ kshuh u; mokï jQ tlÕ;dj m<lsÍfï ,shú,a,la‌ wjYH njo ta ksfõokfha jeäÿrg;a i|yka jq‚'

fï w;r fuu 20 jeksod Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kh úiska kï l< ffjoH úfYaI{ uvq,a,la‌ bÈßhg jd¾;d lrk f,iska ,is;a ud,sx.g okajd we;ehso tu ksfõokfha i|yka úh'

tfy;a tjeks oekqï§ula‌ ;ukag fï jk ;=re ,eî ke;ehs ud,sx. úiska i|yka lrk ,§'

,is;a ud,sx. úiska bl=;a iufha§ udOH yuqfõ ola‌jk ,o woyia‌ iïnkaOfhkao Tyqf.ka ksoyig lreKq úuid hEùug lghq;= lr we;s nj Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kh úiska Bfha ksl=;a l< wod< udOH ksfõokfha i|yka úh'

zwe;a; we;=f,a iqr;,a jpk ke;s fjkak mq¿jka' iuyrúg flfkla‌ we;a; lsõj;a flfkl=g th wefykafka ;ukag wjYH úÈyg fjkak;a mq¿jka' fudlo l;djla‌ ;sfhkjd zñksiqkag wefykafka ñksiqkag wykak wjYH foa mu‚z lsh,d' uu wdfh;a lshkjd wjqreÿ 12 l ld,hla‌ ;=< uu ;r.hl§j;a jerÈ yeisÍulg o~qjï ,nmq flfkla‌ fkdjk nj' rg fjkqfjka uu lrmq foaj,a cd;Hka;r l%slÜ‌ l%Svdfõ jd¾;d w;r ;sfhkjd' l%Svlfhla‌ yeáhg Th jir 12 we;=f< ug ;kshu ú|.kak jqKq iuyrla‌ foa;a ;sfhkjd' ta .ek okafka uu ú;rhs' ta wefrkak ug ta .ek lshkak fohla‌ keyez hEhs ud,sx. Wla‌; lreK iïnkaOfhka ish woyia‌ ola‌jd isáfhah'

fï w;r whs'mS't,a ;r.dj,sfha uqïndhs bkaÈhka lKa‌vdhfï ffjoH ks.ukhg wkqj ud,sx. whs'mS't,a' ;r.dj,sh l%Svd lsÍu i|yd YdÍßl fhda.H;djlska hq;= fkdjk nj;a" ta wkqj Tyqg fujr tu ;r.dj,sh wysñjk nj;a Bfha mia‌jrefõ jd¾;d úh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...