නළු නිළියෝ සම රැක ගන්නේ මෙහෙමයි

ufyaIs uOqixLd
lanka actor actressfï ojiaj, IQáx ke;s yskaod hd¿fjla yïnfjkak hkafk j;a ke;=j f.orgu fj,d bkafka" úh<s ld,.=Kfhka yu /l.kak' tfyu ysáh;a weÕg oefkk WKqiqu wvqjla keye' msms[a[d cQia" fodvï cQia álla jeämqr fndkjd' ta ta jf.au ‘f*aIshd lemaIqj,a’ mdúÉÑ lrkjd' wd‍f,amk j¾. kï fudl=;a mdúÉÑ lrkafk keye'

úYaj fldäldr
uu kï uq,a;ek fokafka foaYSh l%uj,g ;eô,s" iõ" nd¾,s" fn,su,a" ls;=,a msá jf.a foaj,a jeämqr .kakjd' l%Sï j¾. kï wkq.ukh lrkafka keye' yenehs iqÿ y÷ka jf.a foaj,a kï .Ejg lula keye' ta jf.au ;j;a f.dvla fkdys;k fohla ;sfhkjd' iu ú;rla kffuhs YÍrhgu fï úh<s ld,.=Kh n,mdk yskaod T¿jg fyd| f;,la mdúÉÑ lrk tl jeo.;a' Bg wu;rj b;ska Èkm;d kdk tl;a jeo.;a'

úkQ Wodks
fï ojiaj, iS.sßfha rE.; lsÍï ;sfhk yskaod ug úh<s ld,.=Kh jeämqr n,mdkjd' uu lrkafk jeämqr j;=r fndk tl' Bg wu;rj flduvq jf.a   m<;=re lkjd' wõfj rE.; lsÍï lrk yskaod ‘ika l%Sï’ tlla mdúÉÑ lrkjd' ? 12g IQáx bjr fj,d wdj;a kd,d ugu wdfõ‚l wd‍f,amk j¾.hla mdúÉÑ lrk tl;a fï ojiaj, uf.a ffoksl lghq;a;la'

fyaud,a rKisxy
fï ojiaj, ug;a fld<U wjg t<suyka rE.; lsÍï lrkak isÿfj,d ;sfhk  yskaod úh<s ld,.=Kh ;Èkau n,md,d ;sfhkjd' ta;a fï ld¾hnyq,lu;a tlal úfYaI wdydr j¾." T!IO j¾. fyda wd‍f,amk j¾. .ek ie,ls,su;a fjkak nEfka' ta yskaod jeämqr j;=r fndk tlhs uu wkq.ukh lrk tlu l%uh'

rejx.s r;akdhl
miq.sh ojia áfla tl È.g háhkaf;dg rE.; lsÍï bjr fj,d wdfhu f.or toa§ uf.a ifï meyeh fjkia fj,d' ta;a jeä ojila f.or bkak ,enqfKa keye' wdfhu rE.; lsÍï mgka .;a;d' fï ojiaj, rE.; lsÍï wdKuvqfõ' ta m%foaYfh;a álla ;on, úÈhg wõ rYañh ;sfhkjd' talg úi÷u úÈhg ‘ika l%Sï’ tlla mdúÉÑ lrkjd' ta;a rE.; lsÍïj, fïlma lrk yskaod ‘ikal%Sï’ mdúÉÑ lsÍu;a ‍fmdä .eg¨‍jla' talhs msms[a[d" iõ" nd¾,s jf.a foaj,a wdydrhg .ekSu;a jeämqr j;=r ìu;a ;uhs úi÷u' ta jf.au ? 12'00 g IQáx bjr jqK;a kd,d YÍr wd‍f,amkhla lsÍu;a uu wkq.ukh lrk isß;la'

k§Id fyauud,s
fï ojiaj, uu pkaok úl%uisxy iu. k¾;k mqyqKqjl bkak yskaod wõjg ksrdjrKh jk wjia:d wvqhs' yenehs ta;a fï WKqiqï
ld,.=Kh;a tlal odäh od,d weÕ fjfyi lr,d k¾;kfha fhfok tl;a fjfyila' uu ojilg j;=r ,Sg¾ 4la ú;r fndkjd' YÍrfha fhda.Ü ;jr,d úkdä  lsysmhlska l+,a j;=ßka fydo,d odk tl;a fï úh<s ld<.=Kfha§ iu /l.kak uu wkq.ukh lrk l%uhla'  

iqrdÊ udmd
fï ojiaj, uu wkqrdOmqr .,s.uqj" lka;‍f,a m%foaYj, rE.; lsÍïj,g iyNd.s fj,d bkak yskaod uf.a iu álla l¿ fj,d' ta;a b;ska fudkj lrkako@ iS;, lduf¾lg fj,d bkak neyefka' k¿jl= úÈhg fï ;;a;ajhg uqyqKfokak isÿjkjdfka' ikal%Sï tlla .dkjd' ta jf.au jeämqr j;=r fndkjd' Bg tyd f,dl= úi÷ï fydhkak wiSrehs' ta yskaou Th .ek jeämqr ys;kak ke;=j b£u jeo.;a lsh,hs ux kx ys;kafka'

wdßhjxY l=,;s,l
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...