විදුලිය වැදී මාමා මියයයි

Electric Wires Stock lanka;u nEKd ksjig tau je<elaùug uduKaäh úiska ksji jgd fhdod ;snQ wkjir úÿ,s /yefkka úÿ,s ir je§ uduKaähu ñh f.dia we;ehs fldia.u ‍fmd,Sish mjihs'

fufia ñhf.dia we;af;a fldia.u m%foaYfha mÈxÑ w,j;a;f.a fodka lS¾;smd, ^55& kue;s wfhls'fmf¾od ^20& WoEik 8'30;a 11'30;a w;r fuu urKh isÿù we;ehs ‍fmd,Sish mjihs'

fuu ñh.sh mqoa.,hdf.a tlu Èh‚h ;Ku,aú, m%foaYfha mqoa.,fhl= yd újdy ù we;' l,l mgka Tjqka w;r wdrjq,a yg .ekSu ksid Èh‚h ksjig meñK ;sfí' wehf.a iajdñmqreIhd ks;r ks;r ksjig meñK Èh‚h yd wdrjq,a we;s lr f.k ;sfnk w;r nEKd ksjig tau je<elaùug uduKaäh ksji jgd wkjir úÿ,s /yeka fhdojd we;'

bl=;a 19 Èk rd;%sfha meje;s wêl j¾Idj yd wl=Kqir fya;=fjka ksjfia m%Odk úÿ,s mßm:h wl%sh ù we;s w;r ñh.sh mqoa.,hd fmf¾od ^20& WoEik wkjir úÿ,s /yeka j,g;a úÿ,sh we;aoehs ne,Sug hdfï§ úÿ,sir je§ urKhg m;aj we;ehs uQ,sl ‍fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<sù ;sfí'

mYapd;a urK mÍlaIKh wúiaidfõ,a, uQ,sl frday‍f,a§ isÿ flre‚' fldia.u ‍fmd,Sisfha ia:dkdêm;s m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl fla'ta'ã'frdIdka; uy;df.a Wmfoia u; Wm ‍fmd,sia mÍlaIl .=Kr;ak" ‍fmd,sia ierhkajreka jk ^18965& fma%udkkao" ^21241& r;akdhl" ‍fmd,sia fldia;dm,a ^55457& m%shka; hk ks,OdÍka fï ms<sn|j jeäÿr mÍlaIK mj;ajkq ,nhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...