ක්‍රිස්ගේල් පිය පදවියට

Chris Gayle  to become a fatherngysr bka§h fldfoõ iqmsß ms;slre l%sia f.a,a ysáyeáfha IPL ;r.dj,sh w;r;=r kej; uõ rg n,d meñK ;sfnkjd' ta l%sia f.a,af.a ìß| k;dId fnÍÊ ish m%:u ore m%iQ;shg iQodkï ùu ksid'

l%sia f.a,a ish ìß| <Õg hdu ksid Tyq ,nk 20 jeksod meje;afjk uqïndhs bkaÈhka lKavdhu w;r ;r.h iy 22 jeksod meje;afjk mQfka lKavdhu w;r ;r.h u. yefrk njhs jd¾;d jkafka'

l%sia f.a,a fï ms<sn|j ks, jYfhka Instrgram fjí wvúfha i|yka lr ;snqfKa fuf,iska'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...