රාවණා අවදිකිරීමට එන ඇමැති

ravana nagitima;u Èia;%slalfha msysá rdjKd .=ydfõ isysuQ¾Pd ù isák rdjKd rcqka keÕsÜg ùug iQodkï nj lshk msßig wjYH iyfhda.h yd bÈß fidhdne,Sï i|yd myiqlï ,nd§ug lghq;= lrkjd hehs nÿ,a, Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%s yd rdcH wud;H ,la‍Iauka fifkúr;ak uy;d mejeiSh'

wud;Hdjrhd mjid isáfha ;u m%foaYfha msysá fï ia:dkh iïnkaOfhka ;u wud;HdxYh yryd fidhd ne,Sug iyfhda.h ,nd fok nj;a wdrla‍Idj fyda fjk;a wjYH;d we;akï Wojql< yels nj;ah'

fï i|yd iyfhda.h ,nd fokafka yqfola m%isoaêhla fyda m%Yxidjla n,dfmdfrd;a;= fjka fkdfjk nj;a wud;Hdjrhd mejeiSh'

wk;=rej wud;Hjrhd fu;a;dkkao kï ;reKhd iuÕo ÿrl;kfhka l;dnia lr wjYH iyfhda.h ms<sn| úuid we;s w;r ;udo tu .ukg tlajk nj mjid ;sfí' iydh wjYH Èkh yd fõ,dj muKla ;udg okajk f,i jeäÿrg;a lshd ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...