දිනක්ෂි නාකි වෙලා

Dinakshie PriyasadÈklaIs m%shidoa lshkafka ;dreKHfha ks<shlafka' fuhd miq.sh ojia áfla kï fyd|g ysáhd' kuq;a tl mdrgu jhig .sys,a,d lsh, ;uhs fuhdf.a fï PdhdrEmh oelal .uka ysf;kafka'

kuq;a ta we;a;gu forK kd,sldfõ iagd¾ isá tfla ;r.hg ;ud fufyu fjia j,d f.k bkafka'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...