ගෝඨාට නිහඬව ඉන්න කියලා

Gotabhaya Rajapaksafooyia úiai jif¾ ckdêm;s wfmalaIlhd w.ue;s wfmalaIlhd fyda ùfï wfmalaIdfjka miqjk ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d j¾;udk foaYmd,k .egqï i|yd ueÈy;a fkdù ksy~j isáh hq;= njg Tyqf.a foaYmd,k WmfoaYlhka oekqï § we;ehs mejfia'

Y‍%S ,xld ksoyia mlaIh ;=< mj;sk w¾nqoh ffu;S‍%md, isßfiak uy;d yd uyskao rdcmlaI uy;d úiska ljrdldr f,i ksrdlrKh lr .;a; o bÈß ;SrKd;aul wjia:djl § jvd iqÿiqlï iys; wfmalaIlhd f,i f.daGdNh rdcmlaI uy;dg ;r.hla §fï yelshdj ;sfnk nj fuu WmfoaYlhka úiska fmkajd fokq ,en we;'

ta wkqj f.daGdNh rdcmlaI uy;d WmC%ñl f,i hï hï ;SrKd;aul wjia:dj, § muKla foaYmd,ksl m‍%ldY isÿ lr ksy~j ìï uÜgfï isg foaYmd,lhl= f,i m‍%;srEmh j¾Okh lr .ekSug kshñ;h'

tfukau ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d iy uyskao rdcmlaI uy;d iuÕ wjfndaOfhka lghq;= lrk f,i o Tyqg oekqï § we;' miq.sh uy ue;sjrKfha § f.daGdNh rdcmlaI uy;d Y‍%S,ksmfha w.ue;s wfmalaIlhd f,i kï lsÍug ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d leue;a; m< l< o Bg uyskao rdcmlaI uy;d úreoaO ù ;sì‚'

tfukau taldnoaO úmlaIfha kdhl;ajhg o f.daGdNh rdcmlaI uy;dj kï lrk f,i tys nyq;rhla úiska l< b,a,Su o uyskao rdcmlaI uy;d úiska m‍%;slafIam lrk ,o w;r neis,a rdcmlaIf.a Wmfoia wkqj muKla bÈß foaYmd,k lghq;= isÿ l< hq;= nj;a oekqï § ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...