මාලිංගගේ වාර්තාව කඩයි

IPL 2016: Dwayne BravoTwenty20 ;rÕj,§ jeäu lvq¨‍ ,dNshd jqKq ,is;a ud,sx.f.a frfldaâ tl lv,d ta  ;ek ysñ lrkak fldfoõ msf,a n%dfjda  iu;a jqKd' ta Bfha ^11& mej;s IPL;rÕhlÈ'' Tyq fï ;rÕfha§ lvq¨‍ 4la ,nd.;a;d jf.au fï fjkfldg ,nd.;a  Twenty20 lvq¨‍ tl;=j 302la'

ueÉ tflka miafia fï jd¾;dj ;uka i;=jqKq tl .ek n%dfjdf.ka wymq fj,dfõ Tyq lSfõ ;uka Twenty20 ueÉ j, jeäu lvq¨‍ .;a;g ud,sx. ;uhs fï ;rÕj, jeäu oialï olajkafka lsh,d' ta jf.au ;ukag jvd jeä w;aoelSï m%udKhla Tyqg ;sfhkjd lsh,d fï l;dfjÈ n%dfjda lshkjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...