මහ කුඩ්ඩෙක්‌ කුමන්ත්‍රණයක

kudu raja uyr nkaOkd.drfha r|jd isák m%fldaám;s uy l=vq rcd fudfyduâ isoaêla‌ nkaOkd.drfhka mek f.dia‌ úfoaY.; ùfï wruq‚ka úkdYldÍ l=uka;%Khla‌ ie,iqï lr we;ehs wdrla‍Il nqoaê wxYj,g f;dr;=re ,eî ;sfí' nkaOkd.drh ;=< le/,a,la‌ we;s lr ta w;r;=r m,d heu fuu ie,iqu ù we;' tys§ nkaOkd.drfhka msg;g mek .kakd fudfyduâ isoaêla‌j /f.k heu i|yd kùk fudag¾ r:hla‌ iuÕ ikakoaO h;=re meÈ folla‌ o Tyqf.a f.da,nd,hka oekgu iQodkï lr we;ehs nqoaê wxY fj; jd¾;d ù we;'

ikakoaO h;=re meÈ fol iQodkï lr we;af;a m,d hk isoaêla‌f.a wdrla‍Idj i|yd h' fï i|yd isoaêla‌g uyr nkaOkd.drfha ks,OdÍka isõfofkl=f.a iydh ,efnñka ;sfnk nj o jd¾;d ù ;sfí'

tfia iydh ,nd §u fjkqfjka tlS nkaOkd.dr ks,OdÍka isõfokdg isoaêla‌ úiska úYd, uqo,la‌ mß;Hd. lr we;ehs o nqoaê wxY i|yka lrhs'

fï wkaoñka fudfyduâ isoaêla‌ mek .shfyd;a Tyq fldgqlr .ekSu i|yd lgqkdhl .=jka f;dgqm< oekqj;a lsÍug o nqoaê wxY mshjr f.k we;'

fufia mek hefï§ isoaêla‌g úfoaY.; ùu i|yd jHdc úfoaY .uka n,m;%hla‌ mjd oekgu;a ilia‌ lr wjika nj o Wiia‌ nqoaê wxY ks,Odßfhla‌ i|yka lf<ah'

fudfyduâ isoaêla‌ fï wkaoñka jrla‌ u;al=vq fpdakdjlg bkaÈhdfõ isr.;j isáh§ frday,a.; jk uqjdfjka bkaÈhdfõ fpkakdhs isr f.oßka o mek f.dia‌ ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...