උදාරිගේ අනියම් පෙම!

udari gammanpila Lovemd¾,sfïka;= uka;%S Woh .ïukams, uy;d ckm%sh rx.k Ys,amskshl jk Wodß fl!Y,Hd iu. wkshï iïnkaO;djhla mj;sk njg miq.sh Èk lsysmfha me;sr .sh lgl;d iïnkaOfhka rx.k Ys,amskS Wodß fl!Y,Hdf.a ieñhd m%;spdr olajd ;sfnkjd'

rx.k Ys,amsfhl= jk ix.S;a i;risxy Bg m%;spdr olajñka i|yka lr we;af;a

˜‍miq.sh Èkj, wud;H pïmsl rKjl yd ika§ma iïm;a f.a ßh wk;=f¾ isoaêh iïnkaOfhka kS;suh lghq;=j,g uq,sl;ajh f.k l%shd l<" ika§ma iïm;a ;reKhdf.a fydou ñ;=frl= jk uf.a ìß| Wodß fl!Y,Hdf.a ifydaorhd jk WfïIa rx.kd;a fuu wk;=f¾ iq, uq, fiùfï l%shdldÍ mqoa.,fhl= jQ neúka" Tjqkg m%;súreoaO md¾Yjhla úiska yd lfâ hk weâñkajreka úiska fujeks my;a folhs mkfya f.disma ks¾udkhlrñka l+g foaYmd,k jdis ,nd .ksñka jl%dldrfhka m<s.ekSug W;aiy lrhs' fuho tjeks rÜgq yskiaik ;j;a tl ks¾udKhls' wmg Ôj;a ùug isÿ ù we;af;a fujeks wi;H ks¾udKh lrñka my;a ;Dma;shla ,nk nQrejka isák iudchlh'˜‍ hkqfjks'

^f*ianqla iudc cd,h yryd ixirKh jQ wod< m%ldY folu my;ska oelafõ'& 
udari gammanpila Love

udari gammanpila Love

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...