වරාය සේවකයෝ ඉල්ලීම් දිනති

raniljrdh fiajlhka yg úfYaI w¨‍;a wjqreÿ §ukdjla‌ we;=¿ ;j;a b,a,Sï ;=kla‌ ,nd§ug w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.a m%Odk;ajfhka Bfha ^11 od& fmrjrefõ wr,sh.y ukaÈrfha meje;s idlÉPdfõ§ tlÕùu ksid jrdh fiajlhkaf.a wl=rg jev lsÍfï jD;a;Sh iñ;s l%shdud¾.h ;djld,slj w;aysgjQ nj jrdh taldnoaO jD;a;Sh iñ;s ikaOdkfha le|jqïlre m%ikak l¿;rf.a uy;d mejiSh'

ta wkqj jrdh jD;a;Sh iñ;s 17 la‌ úiska bl=;a 06 jeksod isg wdrïN lr ;snQ wl=rg jev lsÍfï jHdmdrh Bfha ^11 od& oyj,a isg w;aysgqjd ;sfí'

jrdfha Woa.; ù ;snQ ;;a;ajh ms<sn|j jrdh yd kdúl weue;s w¾cqk rK;=x. uy;d iuÕ Bfha ^11 od& Wfoa wr,sh.y ukaÈrfha§ meje;s úfYaI idlÉPdjl§ we;s jQ tlÕ;djlg wkqj fuu mshjr f.k we;'

jrdh fiajlhkag úfYaI wjqreÿ §ukdjla‌ f.ùu" M,odhS;dj wkqj .Kkh lr foieïn¾ udifha úfYaI §ukdjla‌ f.ùu" chny¿ m¾hka;fha Èߧukdj iïnkaOj lñgqjla‌ m;alsÍu" jD;a;Sh iñ;s lghq;=j, ksr; fiajlhkag tfrys fpdaokd bj;a lsÍu hk tlÕ;djkag meñŒu ksid jD;a;Sh iñ;s l%shdud¾.h ;djld,slj w;aysgjQ nj l¿;rf.a uy;d mejiSh'

jrdh weue;sjrhd iy iNdm;sjrhd bj;a lsÍu" jrdh foam< fm!oa.,SlrKh lsÍu keje;aùu" n|jd.ekSfï mámdáfha úIu;d bj;a lsÍu" ¥Is; ks,OdÍkag o~qjï lsÍu hk jD;a;Sh iñ;s b,a,Sï ms<sn|j fuu 22 jeksodg miqj idlÉPd lr úi÷ï ,nd§ug w.ue;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka meje;s idlÉPdfõ§ tlÕ;djlg meñ‚ nj o l¿;rf.a uy;d jeäÿrg;a mejiSh'

jD;a;Sh iñ;s ksfhdað;hka úiska fuys§ jrdh weue;sjrhd bj;a lrk f,i wjOdrKh l< wjia‌:dfõ ˜‍weue;sjrhd bj;a lsÍu fkdk.;fhka miqj lruq˜‍ hEhs w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d iskduqiqj mjid we;ehs o l¿;rf.a uy;d mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...