දුගී පවුලකට නිවෙසක්

homejir 15lg wêl ld,hla ;siafia ksis f,i ysig fijKla fkdue;sj ñksia jdihg fkdiqÿiq me,am;l orejka 04 fofkl= iu. Ôj;a jQ wirK mjq,lg wx. iïmQ¾K ksjila bÈ lr ndr §fï i;aldrhla bl=;a od Wyk m%d foaYSh f,alï fldÜGdYfha md,ï lojqr .%dufha § oel .kakg ,eìK'

fuu i;aldrh bgq lrk ,oafoa ysgmq fcHIaG wud;H mS' ohdr;ak uy;df.a Èh‚hl jQ ksf,aId ohdr;ak uy;añh úisks'

md,ï lojqr .ïudkfha hq' wd¾'tï' kjr;ak ^39& yd tÉ'tï' m%shdks Oïñld hqj< .eyeKq orejka fofofkl= yd msßñ orejka fofofkl=f.a ujqmshkah' ñka orejka ;sfofkl= mdi,a wOHdmkh ,n;s' Tjqka Ôj;a jQfha fuu me,amf;ah' fï hqj< l=,s jev yd wi, wel;s .,a fldßj, tÈk od jev lrñka ,o fidÉpï uqo,ska fï oremjq, kv;a;= l<y'

fudjqka Ôj;a jQfha 06 fofkl=g Ôj;a ùug fkdyels ksjykl fkdfõ' jeä uy,a Èh‚h 08 jir bf.kqu ,nkakshla jk w;r weh kj fhdjqka Èh‚hls' tfy;a fuu me,amf;a jir .Kkdjla Ôj;a úh' fuu wirK mjq, g ksjila ;kdfokakg ksf,aId ohdr;ak uy;añhg woyia my, jQ wdldrh fuu ksjfia h;=re ndr fok wjia:dfõ meñ‚ isá wi,a jdiSka wu;d m%ldY l<dh'

weh fï mqxÑ m%ldYh lf<a lÿ¨‍ i,ñka yd wjg isáhjqkaf.a oEig o lÿ,la tla lrñks' we;a;gu uf.a Ôú;fha m%:u wjia:djg ;uhs uu fï iq¨‍ msßila bÈßfha l;d lrkafka wfma ;d;a;d jir 40 wêl ld,hla fï fm%oaYfha foaYmd,kh l<;a wms orefjda ljodj;a Tyqf.a foaYmd,khg iïnkaO jqfka keye'wfma ;d;a;d ljodj;a wmsg foaYmd,khg tkak l;d lf<l;a keye'

wfma ;d;a;d foaYmd,lfhla úÈhg fï m%foaYhg úYd, fiajhla l,;a Tyq orejka fjkqfjka hq;= lï bgq lf<a keye' Tyq ljodj;a wms bf.k .;a mdif,a /iaùulg weú,a,d keye' ta yeufoau lf<a wfma wïud'

weue;sjrekaf.a orefjda ks, r:j, mdi,g toaÈ wfma whshd yd u,a,s mdi,a .sfha fmdÿ nia r:j, uu .sfha mdi,a jEka r:hl' wmsg ljodj;a ks, r:j,ska mdi,a hkakg wjia:djla ÿkafka keye' wms Ôj;a jqfKa ta úÈyg' fï ish,a, m%isoaêfha lshk tlu oji wo'

kuq;a bl=;a ue;sjrK ld,fha ug ys;=kd ;d;a;d tmd lshoaÈ;a Èk lsysmhla fï m% foaYfha ;d;a;dg Woõ lrk ys;j;a ldka;djka iu. m%‍foaYfha ixpdrh lrkak' tfyu fï .ug wdmq ojilg ;uhs ug fï mjq, yïnjqfka'

wod uu fudjqkag fmdfrdkaÿ jqKd' ksjila ;kd fokjd lsh,d' ta wkqj uu fld<U .sys,a,d hy¨‍jkag lSjd' úfYaIfhka uf.a øúv fhfy,shla fï ioyd remsh,a 100000 la ÿkakd' ;j;a fhfy,shla 150000 la ÿkakd' fï f.a yokak remsh,a 750000 la ú;r jqKd'

b;sß ,laI 05 fï ioyd fidhd .;af;a fndfydu wudrefjka ;d;a;d okafk;a keye' uu wka;su ldf,a uf.a lr ud,h Wlia lr,hs uqo,a fydhd .;af;a' wms i,a,sldrfhda fkfï' kuq;a ug fï mjq,g Woõ lrkak wdi ys;=Kd' fmdfrdkaÿ jQ ksid tfia l<d' ug wo mqÿu i;=gla oefkkjd' fujeks mqKH l¾uhla isÿ lrkak ,eîu .ek' uu wo yßu i;=gq fjkjd'

rúkaø ueof.or - wïmdr iuQy

ksf,aId ohdr;ak uy;añh we;=¨‍ ohdr;ak mjqf,a wh iu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...