හරීන්ට නඩු

Harin Fernandoyßka m%kdkaÿ uy;dg tfrysj fld,a¨‍msáh fmd,sish úiska fldgqj ufyia;%d;a wêlrKfha kvq mjrkq ,eîh'

fmd;=wrdj mdr ;,x.u W;=r mÈxÑ Tkaß uhsl,a m%kdkaÿ hk whg fld<U msyskqï ;gdl iudcfha ;gdldx.Kfha§ 2015 wfm%a,a 22 jeks Èk w;ska mhska myr§ ;=jd, isÿl< njg lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj fï kvqj mjrd ;sì‚'

fmd,sish úiska fï meñ‚,a, iu: uKav,hg fhduqlr we;s w;r wjia:d foll§ yßka m%kdkaÿ uy;d fkdmeñŒu fya;=fjka fï kvqj mjrd we;' ,nk uehs ui miajeks Èk ^5od& wêlrKfha fmkS isák f,i fomd¾Yajhg wêlrKfhka ksfhda. flß‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...