පැනමා ලැයිස්තුව පරණයි

j c waliamuns
uQ,H jxpd iïnkaOfhka mekud m;%sldj,ska ^Panama Papers& oekg fy<sorõ ù we;s Y%S ,dxlslhkaf.a kï ,ehsia;=j mrK tlla nj;a Bg fjkia ,ehsia;=jla bÈß i;s fol we;=<; fy<sorõ ùug fndfydaÿrg bv we;s njg;a ;uka úYajdi lrk nj g%dkaiafmarkais bkag¾keIk,a wdh;kfha úOdhl wOHlaI kS;s{ fÊ'iS' je,swuqK uy;d mejiS h'

oekg fy<sorõ ù we;s Y%S ,dxlslhskaf.a kdu f,aLkh óg jir 1 1$2lg fmr iaúÜi¾,ka;fha uqo,a ;ekam;a l< whf.a f,aLkhla f,i ;ud ksÍlaIKh lr we;s nj je,swuqK uy;df.a woyihs'

mekudfõ fudfila fmdkafiald kS;s mokug iïnkaO uqo,a úY=oaêlrK mqoa., kdudj,sh miq.shod fy<sorõ lsÍfuka miqj uQ,H jxpdj, fh§ we;s m%lg mqoa.,hka .Kkdjlf.a f;dr;=re wkdjrKh ù we;'

úfoia rgj, uqo,a wdfhdackh lsÍfï§ mj;sk kS;sj,g tmsáka f.dia nÿ jxpd" l=vq cdjdru iy ;%ia;jd§ lghq;= j,ska Wmhk Okh nexl=j, ;ekam;a lsÍu fuys iajNdjh hs'

,xldfõ m%lg mqoa.,‍hka msßila o fuys jxpdjkag Rcqju iïnkaO njg fï jk úg f;dr;=re wkdjrKh fjñka mj;S' fudjqkag tfrys kS;sh l%shd;aul lsÍu Y%S ,xldfõ fmd,Sishg ;ks j l< fkdyels nj;a uy nexl=j iy cd;Hka;r ixúOdkj, iyh Bg wjYH nj;a kS;s{ je,swuqK uy;d mjihs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...