මහින්දගෙන් අමුතු ඇමක්

Mahinda Rajapaksa
úOdhl ckdêm;s Oqrh uq¿ukskau wfydais lsÍu i|yd tlai;a cd;sl mlaIfha iyfhda.h ,nd .ekSu i|yd uyskao rdcmlaI uy;d m‍%uqL lKavdhula fï Èkj, ie,iqï lrñka isák nj rdcmlaI mjqf,a ióm wdrxÑ ud¾. mjihs'

fuys uQ,sl;ajh f.k we;af;a neis,a rdcmlaI uy;dh' úC%uisxy uy;d iy neis,a rdcmlaI uy;d w;r miq.sh ld,h uq¿,af,a ryis.; idlÉPd jg lsysmhla meje;s nj wm úiska óg fmr fy<sorõ l< w;r tu idlÉPdj, m‍%;sM,hla f,i miq.sh miajk Èk rks,a úC%uisxy uy;df.a wdrdOkfhka uyskao rdcmlaI uy;d ks, jYfhka yuq úh' rdcmlaI uy;df.a wdrlaIdj iïnkaOfhka jQ yuqjla f,i m‍%isoaO jQjo fï Bg tyd .sh foaYmd,k tlÕ;djla wkqj isÿ jQjla nj o rdcmlaI mjqf,a wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a mjihs'

fuu yuqfõ § rdcmlaI uy;d úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu iïnkaOfhka tcdmfha u;h úuid we;s w;r rks,a úC%uisxy uy;d mjid we;af;a ckdêm;sjrKfha § fmdfrdkaÿ jQ mßÈ lghq;= lrk nj;a tu fhdackd flgqïm; Y‍%S,ksmhg ,nd § we;s nj;ah' Y‍%S,ksmh Bg ixfYdaOk lsysmhla tla lrk nj;a ta wkqj bÈß lghq;= isÿ flrkq we;s nj;a úC%uisxy uy;d jeäÿrg;a mjid we;' tfy;a rdcmlaI uy;d mjid we;af;a ;u lKavdhfï mQ¾K iyh ta fjkqfjka ,nd fok neúka úOdhlh iïmQ¾Kfhka wfydais lsÍug lghq;= lrk f,ih'

fuu yuqfjka miqj uyskao rdcmlaI uy;d m‍%isoaO m‍%ldYhla lrñka úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu yd ue;sjrK C%uh jyd fjkia l< hq;= nj lSfõh' miq.sh ckdêm;sjrKfha § fyda uy ue;sjrKfha § úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lrk njg lsisÿ fmdfrdkaÿjla fkdÿka rdcmlaI uy;df.a fuu m‍%ldYh taldnoaO úmlaI lKavdhfï wjfndaOh we;sj isÿ l< fohla fkdjk ksid tu lKavdhu o fï jk úg l,n,hg m;aj we;'

úfYaIfhkau ÈfkaIa .=Kj¾Ok" úu,a ùrjxY" Woh .ïukams, wd§ cd;sjd§ lKavdhï úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu iïnkaOfhka oeä úfrdaOh m‍%ldY lrñka isá wh jk w;r tu Oqrfha n,;, lmamdÿ lsÍug f.k wd 19 jk wdKavqC%u jHjia:d ixfYdaOkhg o tfrysj oeäj lghq;= lf<ah' fuu lKavdhu tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka bj;aj fjku mlaI f,i md¾,sfïka;=j ;=< lghq;= lrk njg miq.sh od l:dkdhljrhdg ,sÅ;j oekqï § ;snqfKa o fï miqìfïh'

tfukau taldnoaO úmlaI lKavdhfï Y‍%S,ksm uka;‍%Sjre È.skÈ.gu tcdm úfrdaë lKavdhula f,i fmkS isá w;r ckdêm;sjrhd iuÕ tlÕ;d iys;j lghq;= lrñka isáfhah' v,ia w,ymafmreu uka;‍%Sjrhd fï nj b;d meyeÈ,sj wjOdrK lr ;sì‚' kuq;a fï jk úg rdcmlaIjre tcdmh yd foaYmd,k tlÕ;djlg f.dia we;'

flfia kuq;a taldnoaO úmlaIfha u;h ljrla jqj;a úC%uisxy uy;d yd rdcmlaI uy;d w;r isÿjk fuu foaYmd,k tlÕ;dj" fn,ySk lrk ,o ckdêm;sjrhdj foaYmd,kfhka bj;a lsÍu mokï lrf.k we;s jQjls' fuys § uyskao rdcmlaI uy;df.a jqjukdj isßfiak uy;d kej; ckdêm;sjrKhg bÈßm;a ùu je<elaùu yd ;ud o bÈßm;a jk uy ue;sjrKhl § w.ue;s Oqrh ,nd .ekSfï wjia:dj isßfiak uy;dg wysñ jk fia Y‍%S,ksmh folv lsÍuh'

tys § ks;r. ch.‍%yKhla rks,a úC%uisxy uy;d fj; ,en .; yels jk w;r Bg m‍%;sWmldr f,i rdcmlaI mjq, iïnkaOfhka we;s fpdaokdj,ska ksoyia ùfï yelshdj;a kdu,a rdcmlaIf.a yd neis,a rdcmlaIf.a foaYmd,k wkd.;h iqrlaIs; lsÍu;a rdcmlaI mjqf,a wfmalaIdj nj;a oek .ekSug we;'

úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu iïnkaOfhka miq.sh od ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d m‍%ldY lr isáfha th md¾,sfïka;=jg wh;a ld¾hla nj;a tu ;k;=r w;ayeÍug ;ud iQodkï nj;ah' tfy;a miq.sh ckdêm;sjrK fõÈldfõ § úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu iïnkaOfhka m‍%n,j l;d ny flreK o ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d fj;ska tys § bÈßm;a flreKq ‘ffu;‍%S md,khla''' ia:djr rgla’ hkqfjka jQ Tyqf.a m‍%;sm;a;s m‍%ldYkfha úOdhl ckdêm;s Oqrh ksYaÑ;ju wfydais lrk njg fhdackdjla ke;'

tys i|yka jkafka úOdhl ckdêm;s Oqrh ‘fjkia’ lsÍu md¾,sfïka;=jg wh;a lghq;a;la jk njh' tfukau fuu m‍%;sm;a;s m‍%ldYkfha úOdhl ckdêm;s Oqrh fjkia lrk jHjia:d ixfYdaOkh iïnkaOfhka ljrla i|yka jqj;a ffu;S‍%md, isßfiak uy;d fuys 14 jk msgqfõ ksYaÑ;ju i|yka lr we;af;a' mj;sk wdKavqC%u jHjia:dfõ cku; úpdrKhlska muKla fjkia l< yels jHjia:d j.ka;sj,g fuu jHjia:d ixfYdaOkfha § w; fkd;nk njg uu iy;sl fjñ’ hkqfjks'

j;auka wdKavqC%u jHjia:dj wkqj tys 1" 2" 3"6"7" 8" 9"10" 11" 30^2& yd 62 ^2& j.ka;s fjkia lsÍu i|yd cku; úpdrKhlg hdu ffk;sl wjYH;djls'

úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu i|yd j;auka wdKavqC%u jHjia:dj wkqj md¾,sfïka;=fõ ;=fkka fofla nyq;rh fukau cku; úpdrKhlska iïu; úh hq;=h' fï wkqj ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d fj;ska úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍug wjYH cku; úpdrKhl ;Skaÿj n,dfmdfrd;a;= ùu iel iys;h' úOdhl ckdêm;s Oqrfha n,;, lmamdÿ lsÍu i|yd bÈßm;a flreKq 19 jk jHjia:d ixfYdaOkfha we;eï j.ka;s iïu; lsÍu i|yd cku; úpdrKhlg hdu wjYH nj fYaIaGdêlrKfha w¾: ksrEmKh úiska fmkajd fokq ,en we;s w;r tys § o cku; úpdrKhlg hdu ckdêm;sjrhd úiska m‍%;slafIam lf<ah' tu j.ka;s miqj bj;a lf<ah' Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha ffu;‍%S md¾Yajfha woyi ù ;sfnkafka o úOdhl ckdêm;s Oqrfha n,;, lmamdÿjla lsÍu yer iïmQ¾Kfhka th bj;a fkdl< hq;= njh" ukao mlaIh folv ùu j<lajd .ekSu;a rdcmlaI mjqf,ka t,a, jk m‍%ydr j<lajd .ekSug;a rks,a úC%uisxy uy;dj md,khlg hg;a lr ;nd .ekSug;a iy miq.sh ckdêm;sjrKfha È ck;dj yuqfõ ,nd ÿka fmdfrdkaÿ h:d¾:hla lsÍu i|yd;a tu Oqrfha we;eï n,;, ;jÿrg;a mj;ajd.; hq;= njh' úfYaIfhkau iqis,a fma‍%uchka; uy;d we;=¿ Y‍%S,ksm cHේIaGhka /ila fuu lreK fjkqfjka fmkS isá;s'

fï ;;a;ajh wkqj bÈß ckdêm;sjrKhg o isßfiak uy;d bÈßm;a ùfï bv lvla mej;Su uyskao rdcmlaI yd rks,a úC%uisxyf.a foaYmd,k meje;au fjkqfjka .egÆldß;ajhla u;=j we;' úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais fkdjqKfyd;a ;jÿrg;a n,;, iys; rdcH kdhlhd jkafka ckdêm;sjrhd ùu u; t<fUk ckdêm;sjrKfha § Bg rks,a úC%uisxy uy;dg bÈßm;a ùug isÿ jk w;r Tyqf.a m‍%;sjdÈhd úh yels Y‍%S,ksm wfmalaIlhd ffu;‍%Smd, isßfiak uy;dh' th úC%uisxy uy;dg jdisodhl igkla jkafka ke;' uyskao rdcmlaI uy;dg ckdêm;sjrKhg ;r. lsÍfï yelshdjla fkdue;s ;;a;ajhla ;=< tu md¾Yajh isßfiak uy;dg wNsfhda.hla jkafka o ke;' kuq;a úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais ù w.ue;s Oqrh jvd m‍%n, ;;a;ajhl § isßfiak uy;d Bg Y‍%S,ksmfha wfmalaIlhd f,i bÈßm;a jqjo Tyqg ;r. lrkak isÿ jkafka Y‍%S,ksmh folv lrñka f.dvkef.k uyskaojd§ md¾Yajfha w.ue;s wfmalaIl uyskao rdcmlaI m‍%;sjdÈhd lrf.kh' tu ;;a;ajh jdis iy.; jkafka úC%uisxy uy;dgh'

rdcmlaI uy;dg wjYHj we;af;a isßfiak uy;d mrdch lr fm!oa.,sl fldaka;rh msßuid .ekSfï wjYH;dj nj meyeÈ,sh' tys § Y‍%S,ksmfha mrdcfhys w;=re m‍%;sM,h f,i Y‍%S,ksmhg kj kdhl;ajhla wjYH jkq we;s w;r th rdcmlaI mjqf,a wkqm‍%dma;slhl=g ms/ùu wjia:dj Wodjkq we;s nj;a rdcmlaI mjq, n,dfmdfrd;a;=fjka miqjk nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'

kj tlÕ;dj wkqj rks,a úC%uisxy uy;dg yd uyskao rdcmlaI uy;dg úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu fjkqfjka md¾,sfïka;=fõ ;=fkka fofla nyq;rh ,nd .ekSfï hï yelshdjla meje;sh yels w;r úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu kï ksYaÑ; lrefKa § ck;d úuqla;s fmruqfKa iyh o Bg ,nd .ekSug yels jkq we;' kuq;a cku; úpdrKh le|ùfï n,h ;jÿrg;a we;af;a ckdêm;sjrhd i;=jh' ckdêm;sjrK m‍%;sm;a;s m‍%ldYkfhka Tyq im: l< mßÈ cku; úpdrKhla fkdle|jkq we;' fï ;;a;ajh iïuq;sl wdKavqj ì| jeà foaYmd,k wrdðl;ajhla rg ;=< we;sùug fya;=jkq o we;' hymd,kfha wfmalaId o uq¿ukskau ì| jefgkq we;'

flfia kuq;a tu ;;a;ajh u; úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu i|yd we;s wfkla úl,amh jkafka kjish ye;a; fofla jHjia:dj iïu; l< wdldrh mQ¾jdo¾Yhla f,i f.k mj;sk jHjia:dj uq¿ukskau m‍%;slafIam lr iuia; md¾,sfïka;=ju jHjia:dodhl uKav,hla njg m;a lr kj jHjia:djla iïu; lr .ekSuh' kuq;a th h:d¾:hla lr .ekSug we;af;a wju iïNdú;djls'

- iqNdIa chj¾Ok
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...