අපිට රටවල් දෙකක්‌ ඕනෑ

C.V. VigneshwaranY%S ,xldj ;=< rdcH folla‌ msysgqjk f,i W;=re uy weue;s iS' ú.afkaYajrka rchg fhdackd lr we;' W;=re kef.kysr i|yd tla‌ rdcHhla‌ yd wksl=;a m<d;a y; i|yd ;j;a rdcHhla‌ o ia‌:dms; lrk f,i Tyq okajd ;sfí'

tfiau uqia‌,sï ck;dj fjfik kef.kysr m%foaY yd Wvrg j;= ck;dj Ôj;ajk m%foaY ia‌jdëk m%foaY f,i kï l< hq;= njo ú.afkaYajrka rchg fhdackd lr we;' fï fhdackd ú.afkaYajrka úiska øúv ikaOdk kdhl wd¾' iïnkaOkag ndr§ ;sfí'

tfiau W;=re kef.kysr fjku rgla‌ úh hq;= njo ú.afkaYajrka ish fhdackdj,sfha i|yka lr we;' fï yer W;=re kef.kysr ish¨‍u mßmd,k ,shú,s øúv NdIdfjka ilia‌ l< hq;= nj;a fmd,sia‌ n,;,o ,ndÈh hq;= nj;a tu fhdackdj,sfha ola‌jd ;sfí
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...