රට පුරා ජාතික ආණ්ඩු

unp slfp
j;auka cd;sl wdKavqj ksfhdackh lrk tlai;a cd;sl mla‍Ih yd Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ih bÈß m<d;a md,k ue;sjKfha§ tlaj fmdÿ ,l=Klska ;rÕ lsÍug we;s yelshdj iïnkaOfhka fï jk úg wdKavqfõ Y‍%s,ksm fcHIaG ue;s weu;sjreka msßila w;r idlÉpd fjñka ;sfí'

m‍%dfoaYSh ue;sjrKhl§ cd;sl wdKavqj folg fn§ fõÈld foll ys¢ñka tlsfkld úfõpkh lr .ekSu cd;sl wdKavqfõ meje;aug wys;lr jk nj;a furg úYd,u mla‍I fol tlaj ue;sjKhlg ;rÕ lroa§ ish¿u wdik jeä nyq;rhlska ch .ekSfï ch .ekSfï yelshdj by, nj;a fuu msßi idlÉpd ù we;'

tfiau rg md,kh lrk cd;sl wdKavqj jka mqxÑ cd;sl wdKavq rg mqrd msysgqúh yels jkq we;ehso idlÉpd lr we;s fuu ue;s weu;s msßi ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;df.ao wjOdh fï iïnkaOfhka fhduq lsÍug woyia lr isà'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...