නළුවා අතුරුදන්

 Upali Keerthisena Missing fõÈldj" iskudj iy mqxÑ ;srfha ckm%sh rx.k Ys,amsfhl= jk Wmd,s lS¾;sfiak fmnrjdß 03hska miqj w;=reokaj we;s nj mjqf,a {d;Ska mjikjd'

odkhla §u i|yd hy¿jka msßila iu. wkqrdOmqrfha hk nj  fmnrjdß 03od mejiQ njhs Tyqf.a uj mjikafka'

i;shla muK .;jQ miq;a ÿrl;k weu;=ulaj;a fkdÿka neúka Wmd,sf.a ÿrl;khg weu;=jo ÿrl;kh l%shd;aul fkdjQ njhs fidhqßh mjikafka' miqj wkqrdOmqrfha .sh ñ;=rl=f.ka Tyq ms<Sn| úuiQ úg" wkqrdOmqrfha isg meñ‚ Wmd,s ;j;a ñ;=re msßila iu. Y%Smdofha .sh  njhs mjid we;af;a'

fï iïnkaOfhka fmd,sisfha meñ‚,a,lao l< njhs fidhqßhl mjikafka'

Y%Smdofha .sh nj mejiQ ;eke;a;d mjid we;af;a ;ud iu. Y%smdofha hk nj mejiqjo Wmd,s ksji fj; wd njhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...