අපට අපතයෝ කියනවා

Mahinda Samarasinghe Sri Lankan Politicianmiq.sh ojia‌j, ckdêm;sjrhd úfõpkh lrñka jyis nia‌ fodvjñka isá uka;%Sjrfhla‌ ckdêm;s;=uka bÈßfha folg ;=kg keñ,d je|,d weue;slula‌ wrf.k ta wh wmg wm;fhda lshkjd hEhs ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq weue;s yd l¿;r Èia‌;%sla‌ ixj¾Ok lñgq iu iNdm;s uyskao iurisxy uy;d mejeiSh'

weue;sjrhd tfia mejiqfõ mdkÿr k.r ixj¾Ok jHdmD;sh hgf;a ,la‌I 80 l úhoñka ;ekq nia‌kej;=ïm< fojk wÈhr ck;d mßyrKh i|yd újD; lsÍfï wjia‌:djg iyNd.s fjñks'

tys§ weue;sjrhd jeäÿrg;a woyia‌ ola‌jñka fufiao mejeiSh'

uu ldgj;a fodaIdfrdamKh lrkjd fkdfjhs' tfy;a fïjd fndfyda fokl=g wu;lhs' u;l ;shd .kak miq.sh uy ue;sjrKfha§ l¿;r Èia‌;%sla‌lh Èkqfõ tla‌i;a cd;sl mla‌Ih fkdfjhs' ch.%yKh lf<a Y%S','ks' mla‌Ihhs' iuyrekag fïjd f;areï .kak nE' fï rch tl mla‌Ihlg whs;s tlla‌ fkdfjhs'

wms ixysÈhd m%;sm;a;shlhs isákafk' tal ckdêm;s;=udf.a Wodr ixl,amhla‌' wo n,kak fï W;aijh fu;ek mdkÿr tcdm m%Odk ixúOdhl kkaok .=K;s,l uy;d;a wms;a wud;H mdG,S pïmsl rKjl uy;d;a bkakjd' wms rgg fiajh l< hq;af;a mla‌I fíofhka f;drj' kshu Y%S ,dxlsl wkkH;djhlska mgq fío yod.;a; f.da;%slhka f,i fkdfjhs'

uu jir 28 la‌ fï rfÜ foaYmd,kh lr, ;sfnkjd' mia‌ j;djla‌ wud;H Oqr fydnj,d ;sfnkjd' uu ljodj;a ijq;a;= fj,d keye'

uu mdkÿr wdikh Ndr.;af;a fndfydu i;=áka' mla‌I mdg fíofhka f;drj m%Yak úi|kak wdikfha ixj¾Ok lghq;= bÈßhg f.k hkak uu ne¢,d bkakjd'

uyk.r iNd yd nia‌kdysr ixj¾Ok weue;s mdG,S pïmsl rKjl uy;d - mdkÿr fï rfÜ isxy, fn!oaO w.k.rhla‌' le,‚h" uyr.u yd mdkÿr ;uhs fï rfÜ ue;sjrK m%;sM, fjkia‌ lrkafka' W.;a msßila‌ Ôj;a jk mdkÿr k.rfha kd.ÍlrKfha§ mdkÿr wmg b;d jeo.;a ia‌:dkhla‌'

fï jk úg l¿;r Èia‌;%sla‌ k.r .Kkdjla‌ ixj¾Okh lsÍug wm f;dardf.k ;sfnkjd' fydrK ld¾ñl ckmohla‌ f,i;a" nKa‌vdr.u mßmd,k uOHia‌:dkh f,i;a" mdkÿr m%jdyk yd jd‚c w. k.rhla‌ f,i;a bÈßfha§ ÈhqKq fõú'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...