මහින්ද තායිලන්තයට

mahinda go abroadysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d wo ^23& fmrjrefõ ysÈiaisfhau ;dhs,ka;h n,d msg;aj f.dia we;ehs jd¾;d fõ'

ta uy;d UL 890 orK Y%S ,xlka .=jka iud.ug wh;a .=jka hdkhlska fufia ;dhs,ka;hg f.dia w;'ysgmq ckm;sjrhd iuÕ ysgmq úfoaYlghq;= wud;H Ô't,a' mSßia uy;do f.dia we;ehs jd¾;d fõ'ysgmq ckm;s ckdêm;sjrKfhka miq fhfok m%:u úfoia ixpdrh fuh njghs jd¾;d jkafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...