තවත් බැදුම්කර මගඩියක්

Arjuna Mahendran Economist
uy nexl=j úiska miq.sh ud¾;= 29 jkod ksl=;a l< neÿïlr ksl=;=j iïnkaofhka .eg¨‍ldÍ ;;a;ajhla u;=jk nj ¥IK úfrdaë fmruqK mjikjd' fua ta iïnkaofhka tu fmruqK ksl=;a l< udOH ksfjaokhhs'

2016 ud¾;= 29 jk Èk remsh,a ì,shk 80 ne÷ïlr wf,úlsÍfï isÿùu iïnkaOfhka lrekq meyeÈ,s lrkakehs b,a,d ÿIK úfrdaê fmruqK uynexl= wêm;sjrhdg ,smshla fhduq lf<ah'

miq.sh jif¾ NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lsÍfï isÿùu iïnkaOfhka uq,a jrg ÿIK úfrdaë fmruqK úiska wKdjrKh l< w;r tu wjia:dj jk úg tys nrm;,lu ms<sn|j ÿIK úfrdaê fmruqK m%udKd;aul oekqj;a Ndjhlska fkdisá w;r fï jk úg tu ne÷ïlr wf,ú lsÍfï m%;súmdl furg wd¾Ólhg n,mEï t,a, flfrñka mj;sk nj ljqre;a okakd i;Hhls' fï w;r miq.sh ud¾;= 29 jkod NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lsÍfï l%ufõoh o miq.sh jif¾ wkq.ukh lr we;s l%ufõohg fnfyúkau iudk neúka fuys§ lsishï wl%ñl;djla isÿj we;aoehs ielhla u;=j ;sfí' fï ksid fuu isÿùu ms<sn|j jyd meyeÈ,s lsÍula lrk f,i b,a,d ÿIK úfrdaë fmruqK úiska uynexl= wêm;sjrhdg iy uqo,a wud;Hjrhd fj; ,sÅ;j okajkq ,eîh'

ieliys; ;;ajhla

ÿIK úfrdaë fmruqfKa iNdm;s mqcH W,mfka iqux., iajdóka jykafia iy tys WmfoaYl rð;a lS¾;s f;kakfldaka uy;d uy nexl= o;a; weiqßka fuys iel iys; ;;ajhla mj;sk nj meyeÈ,s lrhs'

fï iïnkaOfhka woyia oelajq mqcH W,mfka iqux., iajdóka jykafia"

—remsh,a ñ,shk 40000 l NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lrk nj mmjiñka Y%S ,xld uy nexl=j miq.sh ud¾;= 29jkod remsh,a ñ,shk 80000 l NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lr ;sfnkjd'(http://www.cbsl.gov.lk/pics_n_docs/02_prs/_docs/notices/notice_20160324eb.pdf)
NdKavd.dr neÿïlr i|yd mej;s wêl b,a¨‍u ksid fuf,i kshñ;j ;snq ixLHdj by<oeóug isÿjq nj ;uhs tys i|yka fjkafka' fï wdldrhg ie,iqï l< m%udKh fuka fo.=Khla wfmú lsÍu w;sYhskau ieliys; ldrKhla' fuf,i wf,ú lr we;s ne÷ïlr w;=ßka fndfyduhla jir 14la udihla ;=< l,a bl=;a jk tajd'fuuÕska uynexl=jg f.ùug isÿjk fmd,sh by<hs'—

fuu NdKavd.dr ne÷ïlr m%d:ñl wf,úlrejka uÕska wf,ú lr we;s nj ÿIK úfrdaê fmruqK lshhs'fuu wf,úlrejka ms<sn|j f;dre;=re fuf;la fy<sorõ ù ke;'fuu ne÷ïlr wf,úh ms<sn|j Y%S,xld uynexl=j m%ldYhg m;alr we;s o;a; fufiah'

ÿIK úfrdaë fmruqfKa kSÍlaIK

ckdêm;sjrhd" uqo,a wud;Hjrhd iy uynexl= wêm;sjrhd fj; ,smshla fhduq lrñka ÿIK úfrdaë fmruqK lreKq lsysmhla olajd ;sfí' tu lreKq iïnkaOfhka Y%S ,xld uy nexl=j jyd ms<s;=re foñka fuu .Kqfokqfõ mdroDIH Ndjh ms<sn|j ;yjqre lr uynexl=j ms<sn| ck;d úYajdih wdrlaId lr.; hq;= nj ÿIK úfrdaê fmruqK wjOdrKh lrhs'

1'Y%s ,xld uynexl=j remsh,a ñ,shk 40000 l NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lrk nj ksfõokh lsÍu'

kuq;a 2016 ud¾;= 29 jk Èk mej;s fjkafoaisfha§ remsh,a ñ,shk 80000 l NdKavd.dr neÿïlr wf,ú lsÍu'

3'Y%S ,xld uy nexl=j fï iïnkaOfhka ksl=;a lr we;s udOH ksfõokhg wkqj remsh,a ñ,shk 28975 l ne÷ïlr remsh,a 80'52 ne.ska jir 14 iy udihla ;=< l,a bl=;ajk wdldrhg wf,ú lsÍu'^fmd,S wkqmd;slh 14'23]&

3'1 uq,sl jYfhka remsh,a ñ,shk 40000 l NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lrk nj mjid remsh,a ñ,shk 80000 l NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú lf<a wehs@

3'2uy nexl=j jeä fmd,shla f.úh hq;= wdldrhg remsh,a ñ,shk 28000 l NdKavd.dr ne÷ïlr ksl=;a lf<a wehs@

3'3 ud¾;= 29 jk Èk jir 14la iy udihlska l,a bl=;a jk NdKavd.dr ne÷ïlr wf,ú l< m%d:ñl wf,úlrejka ljqo@ fldmuK ne÷ïlr Tjqka wf,ú lf<ao@ l=uk fmd<shla hgf;a o@

fï w;r ÿIK úfrdaê fmruqfKa WmfoaYl rð;a lS¾;s f;kakfldaka uy;d wjOdrKh lf<a miq.sh jif¾§ fuka fuys§ iDcqj jxpdjla isÿj we;ehs i|yka fkdlrk njhs' kuq;a fuu .Kqfokqj úksúo Ndjhlska fkdùu ms<sn|j .eg¿jla mj;sk njo ta uy;d wjOdrKh lrhs'

—Y%S ,xld uy nexl=j jvd úksúo Ndjhla iys; wdh;khla úh hq;=hs'tys lghq;= isÿjk wldrh ms<sn|j óg jvd úksúo Ndjhlska lghq;= l< hq;=fjkjd' miq.sh jif¾ jif¾ isÿjq isÿùï ksid ck;d úYajdih h<s ;yjqre lr.ekSu i|yd tu úksúo Ndjh w;HjYH ù ;sfnkjd—

udOH tallh
ÿIK úfrdaë fmruqK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...