තවත් ඇමතිධුර තුනක්

Manusha & Lakshman Joins with Maithrimd¾,sfïka;=  uka;%Sjreka jk  ukQI kdkdhlaldr" ,laIauka fifkúr;ak yd md,s; f;jrmafmreu hk uy;ajreka rdcH yd ksfhdacH weu;s moú j, Èjqreï § ;sfí'

ta wkQj ukQI kdkdhlaldr uy;d úfoaY /lshd m%j¾Ok ks‍fhdacH weu;sjrhd f,i ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d bÈßfha Èjqreï § we;'

,laIauka fifkúr;ak uy;d úoHd" ;dlaIK ydm¾fhaIK rdcH  weu;s f,i;a md,s; f;jrmafmreu uy;d wNHka;r lghq;=" jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl ksfhdacH weu;s f,i;a Èjqreï§ ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...