මහින්දගේ හමුදා ආරක්ෂාව ඉවත් කරයි

mahinda rajapaksa armyysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg wdrlaIdj iemhQ yuqod ks,OdÍka bj;a lsÍug hqo yuqodm;sjrhd úiska ksfhda. lr we;ehs jd¾;d fõ'

fï wkqj hqoaOh meje;s iufha isg fï olajd iómfhau isáñka Tyqg wdrlaIdj iemhQ l¾k,a ufyakaø m%kdkaÿ m%uqL yuqod n, weksh bka bj;alr .ekSug lghq;= lrñka isák nj jd¾;d fõ'

fï msßig yuqodfõ 89 fofkl= we;=<;a njo mejfia'wod< lKavdhug we;=<;aj isák nyq;r ks,OdÍka msßi lukafvda Nghka njo jd¾;d fõ'

*e/kaisia mdmajykafia ,xldjg meñ‚ wjia:dfõo Wkajykafiaf.a wdrlaIdj ndrj lghq;= lrkq ,enqfõ l¾k,a ufyakaø m%kdkaÿ m%uqL wdrlaIl n, wekshhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...