වැට් බද්ද ඉහළට

vat increasedjeÜ noafoys jeä ùu uehs ui fojk Èk isg l%shd;aul lsÍug kshñ; nj uqo,a wud;HdxY wdrxÑ ud¾. mjihs'ishhg 11laj mj;sk jeÜ noao ishhg 15 olajd jeä lsÍug rch ;SrKh lr ;snq‚'

wod< nÿ jeäùu wfma%,a ui 01 jk Èk isg l%shd;aul ùug ;snqK o th ;djld,slj k;r lsÍug uqo,a wud;HdxYh miq.shod mshjr .kakd ,§'

flfiafj;;a wod< nÿ ixfYdaOkh uehs ui 02 jk Èk isg l%shd;aul lsÍug kshñ; nj uqo,a wud;HdxY wdrxÑ ud¾. i|yka lf<ah'fuu nÿ jeäùu fi!LH iy ikaksfõok wxYhkag o we;=<;a jk nj uqo,a wud;HdxYh mjihs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...