මාලිංග මුම්බායි පිලට

lasith malinga
IPL ;rÕdj,sh ksid fï Èkj, jeä l;dnyg ,laj we;s Y%S ,xld msf,a fõ.mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx. miq.shod bkaÈhdj n,d msg;aj .sfha ;uka l%Svd lrk uqïndhs bkaÈhkaia msf,a ffjoHjrekag fukau mqyqKqlrejkag Tyqf.a YÍr fhda.H;djh ms,sn|j lreKq meyeÈ,s lsÍughs'

tys§ Tyqf.a ffjoH jd¾;djla ,nd.;a mqyqKqlre fukau lKavdhï l<uKdldÍ;ajh ud,sx.f.ka úfYaI b,a,Sula lrñka mjid we;af;a oekg mkaÿjdr úiai ;rÕhkaj, w;aoelSï nyq,u fukau f,dj wxl tfla úiaihs úiai mkaÿ hjkakd f,i fyg ^16& meje;afjk ;rÕhg Tyqf.a iyNd.S;ajhg yels mu‚ka ,ndfok f,ihs'

ta wkqj ud,sx. fyg uqïndhs bkaÈhkaia msf,a l%Svlhska iuÕ tlaj mqyqKq ieishlg iyNd.S jk w;r" fyg meje;afjk ;rÕfha§ lKavdhfï l%Svlhskaf.a udkisl ;;ajh Yla;su;a lrñka bÈßfha meje;afjk ;rÕj,g lKavdfï l%Svlhskaf.a úYajdih ;yjqre lSÍug lghq;= lrk njhs ,is;a ud,sx. mjid we;af;a'

fyg tf,i lKavdhug tlajk ;uka ;rÕfhka miqj kej; Èjhskg meñŒug kshñ; njo ud,sx. jeäÿrg;a mjid we;'

tfukau fuu ;rÕfha§ lKavdhfï mqyqKqlre fukau l<uKdldÍ;ajh iuÕska msáfha ie,iqï ilia lrñka lKavdhfï /§ isák nj;a Èjhskg meñŒfuka wk;=rej ;rÕj,g iyNd.S fkdjqk;a kej; uqïndhs msf,a l%Svlhskaf.a udkisl ;;ajh Yla;su;a lsÍu i|yd bkaÈhdj n,d ;uka msg;aj hk nj;a Tyq jeäÿrg;a mjid isáhd'

flfia kuq;a miq.shod mej;s udOHyuqjl§ Y%S ,xld l%slÜ iNdm;s mjid isáfha ud,sx. fudk mS,a ;rÕhlg iyNd.S jQjo Y%S ,xld ffjoH lñgqfõ wkque;sh ,ndf.k thg iyNd.S úhhq;= njhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...