සජින් වාස් බරටම වැඩ

Sajin Vass Gunawardenaj;alï nerlï m%ldY ,nd fkd§u" ckdêm;sf,alï ld¾hd,fha jdyk ixÑ;fha jdyk wh;d f,i ish jHdmdr i|yd fhoùu" kS;s úfrdaë f,i w,s megjqka ,Õ ;nd .ekSu hk fpdaokd hgf;a kvq mj;sk iy j;alï nerlï m%ldY ,nd fkd§u" ckdêm;sf,alï ld¾hd,fha jdyk ixÑ;fha jdyk wh;d f,i ish jHdmdr i|yd fhoùu hk fpdaokdj,g nkaOkd.dr .;j isg wem u; ksoyiaj isák rdcmlaI md,k iufha m%n,fhl= jQ iðkajdia .=Kj¾Ok uy;d ,nk uehs m<uqfjksod .d,af,a§ meje;afjka Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uehs Èk /,sfha ixúOdk lghq;=j, ksr;j isák PdhdrEm lsysmhla iudc fjí wvúj, ießirñka ;sfí'

tys oelafjkafka Y%S,ksmfha uehs /,sh .ek fmd,sia ks,OdÍka oekqj;a lsÍfï iy fmd,sishg Wmfoia §fï wjia:djla meje;afjñka ;sìh§ .kakd ,o PdhdrEmhla njh' tys iðkajdia .=Kj¾Ok uy;d iy ol=Kq m<d;a uy weu;s Ydka úch,d,ao is,ajd uy;d we;=¿ msßila tu wjia:djg iyNd.S ù isák whqre oela fõ'

iðkajdia .=Kj¾Ok uy;d" Y%S ,xldj uq¿ cd;Hka;rfhau wmlS¾;shg ,la lrñka ì%;dkH uy flduidßiajrhd f,i lghq;= lrk ffjoH l%sia fkdaksia uy;dg myrÿka w;r uyskao rdcmlaI wdKavqj mrdch ùug m%Odk idolhla jQfõo iðkajdia .=Kj¾Ok uy;df.a l%shd l,dmhkah' Tyq ñyska ,xld wdh;kh mdvq ,nk wdh;khla njg m;a lrñka b;s úYd, ck;d uqo,la jegqma f,i ,nd.;a w;r Tyqg tfrysj iudcfha f.dvke.S ;snQ úfrdaOfha ;ru fldf;lao lshf;d;a Tyqg mej;s uy uye;sjrKfha§ Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wfmalaIl;ajh mjd fkd,eìK'

flfia kuq;a fuu PdhdrEmj,ks fmkakqï lrñka ;sfnkafka iðka jdia .=Kj¾Ok uy;d fï jkúg ffu;%Smd, isßfiau ckdêm;sjrhd fj; ióm ù we;s njls'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uy f,alï ÿñkao Èidkdhl uy;df.a iDcq ueÈy;aùu u; iðka jdia .=Kj¾Ok uy;dg m%N+ wdrlaIl lkavdhul wdrlaIdj ,nd § we;ehso miq.sld,fha ^wêlrkfhka wem ,eîfuka miq& udOH jd¾;dj,o i|yka ù ;sìK'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...