මැරතන් දුවලා මරුට

marothen die lanka
iqßhjej m%foaYfha wjqreÿ W;aijhl uer;ka ;rÕhlg iyNd.s fjñka isá mqoa.,fhl= ;rÕh w;r ;=r frda.d;=r ùfuka miq ñhf.dia ;sfí'

iqßhjej m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h yd fmd,sish tlaj 19 jkod ixúOdkh lr ;snq nlauy Wf<,l uer;ka Odjkhlg iyNd.s fjñka isá iQßhjej" fldakaleáwdr  ëjr.u m%foaYfha foore msfhl= ;rÕh w;r ;=r frda.d;=r ùfuka miq tfia ñhf.dia we;'

ñhf.dia we;af;a jkaksh j;af;a Èjq,aldrf.a rkað;a úfÊúl%u kue;s ^36& wfhls'

Tyqf.a ìß| jk ta Ô'pdkaokS uy;añh m%ldY lf<a ;u iajdñ mqreIhdg mmqfõ wudre ;;a;ajhla ;snq fyhska uer;ka Odjk ;r.hg iyNd.s fkdjk f,i ;uka lSj;a th fkdwid ;u iajdñhd thg iyNd.s jQ njhs '

fï w;r ;rÕh ixúOdkh l< ks,OdÍka m%ldY lf<a ;rÕhg fmr ffjoH mÍlaIhlao meje;ajQ njhs'fï iïnkaOfhka iqßhjej fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...