අවුරුද්දට පෙම්වතිය කෙලෙසයි

abuse lankawjqreÿ mS%;sh ksñ;af;ka ;u fmïj;sh n,kakg .sh hqo yuqodj yer.sh ;reKhl= wehj le,hlg /f.k f.dia ¥IKh fldg m,d.sh mqj;la wkqrdOmqr .f,kaì÷Kqjej m%foaYfhka jd¾;d fjhs'

fuf,i ¥IKhg ,laj we;af;a wjqreÿ 14la jhie;s nd,jhialdr mdi,a isiqúhls' bl=;a 14 jeksod ijia ld,fha§ fuu ;re‚h ¥IKhg ,lalr we;s w;r ¥IKh lsÍfuka wk;=rej ;reKhd fuu nd,jhialdr oeßh w;yer m,df.dia ;sfí'

wod< oeßh fuu isoaêh ms<sn|j ujqmshka oekqj;a l< miq 15 jeksod .f,kaì÷Kqjej fmd,sishg meñ‚,s lr we;s w;r 16 jeksod iellre fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;' uyb¨‍mam,a,u m%foaYfha mÈxÑlrejl= jk fudyq 28 yeúßÈ ;reKfhls' fuu mqoa.,hd wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...