කෝලිගේ ජිම් එකක් ලංකාවේත්

Indian Gym Chain Backed by Kohli To Enter Sri Lankam%lg bkaÈhdkq l%slÜ l%Svl úrd;a flda,sg ysñ njg mejfik Ñfi,a *sÜkia ðï kue;s YdÍßl jHdhdu mqyqKqj isÿ lrk wdh;k cd,fha YdLdjla ,xldfõ msysgqjkakg kshñ; nj bkaÈhdkq udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

weußldfõ le,sf*dakshdfõ msysá fuu wdh;kfha uõ YdLdj bka§h jHdmdßl i;H isxyg jeä fldgia m%udKhla ysñ tlla jk w;r úrd;a flda,s ishhg 30 l fldgia whs;sh we;sj wOHlaI uKav,hg tlaj isáhs'
tys m%pdrK lghq;= mjd isÿ lrkafka flda,sf.a *sÜkia fikag¾ tl f,isks'

nex.f,darfha yd wdkaød m%foaYays YdLd rdYshlska hq;= ckm%sh wdh;k cd,hla jk fuys YdLd bÈßhg Y%S ,xldfõ yd vqndhs rdcHfha msysgqjkakg ie,iqï lr we;' 

fï jir wjidk jkúg tu wdh;kh bkaÈhdfõ muKla YdLd 100 la msysgqjd ksujk njo jd¾;d jqKd'
bÈßfha msysgqjk ,xldfõ YdLdj újD; lsÍu i|yd flda,s fuys tkakg kshñ; njo jd¾;d jqKd'
Indian Gym Chain Backed by Kohli To Enter Sri Lanka

Indian Gym Chain Backed by Kohli To Enter Sri LankaRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...