ලංකාවට හිරු මුදුන් වෙයි

hot sunwfma%,a 4 jeksod isg wfma%,a 14 olajd ysre uqÿkaùu isÿjk nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjihs'

fï wkqj wfma%,a 4 jeksod fodvka¥j" wl=/iai" rkak hk m%foaYj,go" wfma%,a 5 jeksod je,smekak" jeoaod.," w.=‍Kfld<me,eiai hk m%foaYj,g o ysre uqÿkafõ' wfma%,a 6 jeksod ysre uqÿka jkafka fndr,eia.uqj" uiafl<sh" .=re;,dj" wre.ïfí hk m%foaYj,gh' ta wkqj fld<Ug wdikakju ysre uqÿkaùu isÿjkafka o 6 jeksodh'

fï w;r wfma%,a 7 jeksod ó.uqj jrldfmd< .,s.uqj wlalf¾m;a;= m%foaYj,g ysre uqÿkafõ' wfma%,a 8 jeksod ysre uqÿka jkafka ìx.sßh" f.dl/,a," fykakdks., m%foaYj,gh' wfma%,a 9 jeksod fmdf,dkakrej weyegqjej yd mdisl=vd m%foaYj,g o" wfma%,a 10 jeksod wkqrdOmqrh" w.afndamqr hk m%foaYj,g o wfma%,a 11 jeksod r<mkdj" ks,dje,s jeks m%foaYj,g o ysre uqÿkafjk nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjihs'

‍fï wkqj fuu m%foaYj, fï Èkj, ysre t<sh b;d oeä riakfhka hq;=j m;s; jkq we;ehs o ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjihs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...