ඔළු මරා අල්ලයි

olu mara arrestedfjkakmamqj -¨‍Kqú, m%foaYfha§ mqoa.,fhl=j lmd fldgd >d;kh lsÍfï isoaêg iïnkaO nj lshk ˜‍T¿ urd˜‍  iy ;j;a iellrefjl= fjkakmamqj fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

miq.sh 17 jeksod rd;%Sfha fjkakmamqj - ¨‍Kqú," fldaka.ymdr m%foaYfha§ fuu ñksia >d;kh isÿù ;snq‚'

tys§ risl l%sIdka fmf¾rd ^wjq(42& fyfj;a ;eô,s l=udr hk hk >d;khg ,lajQ w;r ;=jd, ,nd we;s iqñkao uOqixL m%kdkaÿ ^wjq(28& hk wh oreKq lemqï flgqï ;=jd, iys;j fld<U cd;sl frdayf,a m%;sldr ,nñka isà'

flfia fj;;a isoaêhg wod<j iellrejka fofokd fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;af;a fjkakmamqj - ¨‍Kqú, m%foaYfha§h'

tys§ Tjqka i;=j ;sî >d;khg fhdod .;a lvqjlao fmd,Sish úiska fidhd f.k we;'

fuu >d;khg yh ^06& fofkl=f.ka iukaú; lKavdhula meñK we;s njg fmd,Sish úiska lreKq wkdjrKh lrf.k ;sfí'

 tu iellrejka m%foaYfhka m<df.dia we;s nj fmd,Sish lshhs'

fjkakmamqj fmd,Sish jeäÿr úu¾Yk lghq;= lrf.k hhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...