තේරීම් කමිටු සභාපති සනත්

Sanath Jayasuriyakj l%slÜ f;aÍï lñgq iNdm;s  f,i ysgmq kdhl ik;a chiQßh uy;d m;aùug kshñ; nj jd¾;dfjhs'

Tyq óg fmro w;=re lñgqj m;alsÍug fmrd;=j f;aßï lñgq iNdm;s f,i lghq;= lrkq ,eìh'

2014 jif¾ úiaihs20 f,dal l=i,dk ;r.dj,sh" wdishd¨‍ l=i,dk ;r.dj,sh yd 2014 jif¾§ Y%S ,xld lKavdhu tx.,ka;fhaÈ ysñlr.;a mQ¾K ;r. ch.%yK ,nd.;a Y%S ,xld lKavdhfï f;aÍï lñgq iNdm;s jQfha ik;a chiQßhh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...