ඇමැතිට කිඹුල් කේක්

kibul kek mangalaWmka Èk W;aijhlÈ flala lmkak n¾;afâ fndahsia,d - .¾,aia,d ljqre;a wu;l lrkafk kE' fï flala yokafk;a tl tl yefâgh' iuyr tajd rjqï' iuyr tajd y;/ia' ;j;a iuyre tl tl wdlD;sj,g'

ud;r me;af; wfma hymd,khg ux., lreKla fjÉÑ tla;rd weue;sjrfhla fï j;dfj ;ukaf. 60 jeks Wmka Èk W;aijh ieurejd'

thd fï j;dfj ;ukaf. kE ys; ñ;=rka tlal flala f.ähla lemqjd' fï flala f.äh ;kslru lsUqf,l=f. yevhghs ks¾udK lr ;snqfK' ks,aj,d .‍fÕa lsUq,a¨‍;a weue;s;=udg u;la jqKdo okafk kE'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...