මන්ත්‍රී පුතෙකුගෙන් චන්ඩිපාට්

thugs lankamqoa.,hka fofofkl=g ;shqKq wdhqOhlska myr§ ;=jd, isÿ lsÍfï isoaêhla iïnkaOfhka mq;a;,u Èia;s‍%la md¾,sfïka;= uka;s‍% Ydka; isisr uy;df.a mq;‍%hd w;awvx.=jg .ekSu i|yd fmd,sish úu¾Yk wdrïN lr ;sfnkjd'

Bfha ^21& y,dj; ueoj;a; m‍%foaYfha§ fuu myr§u isÿj we;s njhs jd¾;djkafka'

y,dj; fmd,Sish mejiqfõ y,dj; fjr, WoHdkfha mej;s nlauy Wf<,lg iyNd.s ù isá w;r;=r uka;‍%Sjrhdf.a  mq;d;a lsishï wjYH;djla i|yd Ôma r:hlska y,dj; brKú, ud¾.fha .ukalr we;s njhs'

bÈßfhka .uka .;a jEka r:hla ;u r:hg ndOdjk whqßka .uka lf<a hehs WrK ù uka;S‍% mq;‍%hd fuu myr§u isÿlr we;s njhs fmd,Sish jeäÿrg;a i|yka lf<a'

myrlEug ,la jq mqoa.,hska fofokd y,dj; uy frdayf,a m‍%;sldr ,nkjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...