දඩ කොලේ ගෙදරටම

vehicle fines lankajerÈ lrk ßhÿrka iïnkaOfhka iS'iS'à'ù' o¾Yk u.ska f;dr;=re fidhd f.k Tjqkaf.a ksfjiaj,g oekqï §fï jevigykla fyg^04&isg wdrïN jkjd'

kshuq jHdmD;shla f,i fuh fld<U k.rh ;=< l%shd;aul lrk njhs fmd,sish mjikafka'ksfjig lrk oekqï§fuka miqj <Õu fmd,sishg f.dia ov fld,h ,nd .; yels w;r bka miqj ovh f.ùu fyda wêlrKfha fmkS isàu isÿ l< hq;= njhs jd¾;d jkafka'uQ,slju ux;Sre kS;sh lv lrk msßia fuys§ yiqlr .ekSug kshñ;hs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...