මහින්ද යන මැයි රැළිය

mahinda;ud taldnoaO úmlaIfha uehs /<shg iyNd.S jk nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI mjihs'

u,aj;= - wia.sß kdysñjreka neyeoelSug Bfha ^16& uykqjrg meñ‚ ysgmq ckdêm;sjrhd lshd isáfha taldnoaO úmlaIfha uehs /<shg iyNd.S jk f,i tu lKavdhu ksfhdackh lrk idudðlhka ;udg wdrdOkd l< njhs'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uehs /<shg iyNd.S jk f,i tu mlaIfhka ;udg wdrdOkhla fkd,enqKq nj;a ysgmq ckm;sjrhd i|yka lf<ah'

jevlrk ck;dj fjkqfjka fmkS isák neúka ;ud iy taldnoaO úmlaIh fjku uehs /<shla meje;aùug ;Skaÿ l< nj Tyq mejiS h'

Y%S ,xld ksoyia mlaI uehs /<shg iyNd.S ù tys§ hï úfrdaOhla u;= jqjfyd;a ;udg tys j.lSu ndr .; fkdyels nj;a ysgmq ckm;sjrhd lshd isáfhah'

zhï lsis úÈylska úfrdaOhla mEfjd;a" yQjla lsõfjd;a tafl iïmQ¾K j.lSu tkafka ug' uu fldfyduo tal ndr .kafkaz hehs Tyq i|yka lf<ah'

tjeks ;;ajhka foi wjOdkh fhduq fldg fjku uehs /<shla meje;aùu jvd hym;a nj ysgmq ckm;sjrhd mejiS h'

zwms fï lÜáh wrka fjku me;a;lg fjk tl ;uhs fyd|' tal ;uhs Y%S ,xld ksoyia mlaIfha oeka bkak kdhl;ajhg lrkak mq¿jka f,dl=u f.!rjh'z uyskao rdcmlaI jeäÿrg;a mejiS h'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...