පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර

SDIG Pujitha Jayasundara mqð;a chiqkaor uy;d fj; õhjia:dodhl iNdfõ nyq;r leue;a; ysñj we;ehs jd¾;d fõ'

ta" kj fmd,siam;sjrfhla f;dard.ekSu fjkqfjka ckdêm;s;=uka úiska fhduq lr we;s ks¾foaYhka i,ld ne,Su i|yd wdKavql%u jHjia:d iNdj wo m'j 3'05g muK md¾,sfïka;=fõ§ /iajQ wjia:dfõ§h'

flfia kuq;a jHjia:d iNdj úiska wkqu; lrkq ,enQ kduh jydu ckdêm;s;=uka fj; okajd heùug kshñ;h'

 jHjia:d iNdj wo ^18& miajre 3'15 md¾,sfïka;= ukaÈrfha § /iaù  ñks;a;= 45 lska muK wjika jq nj oek.kakg we;'

tys idudðlhka oi fokdf.ka y;a fofkl= o  fmd,siam;s wfmalaIhka ;sfokd o meñK isá nj jd¾;d fõ' isí,s wiSia yd rdêld l=udriajdñ fkdmeñ‚ nj o jd¾;d fjhs'

tu wfmalaIlhka jHjia:d iNdj bÈßfha fmkS fkdisá nj;a oek.kakg we;'  m%Yakhla u;= jqjfyd;a ta .ek úuisug Tjqka le|jq nj jd¾;d fjhs' Tjqkaf.ka jeäu,d úl%uisxyhs' Tyqf.a jhi wjqreÿ 57  ls' mqð;a chiqkaorf.a jhi wjqreÿ 56¬ ls' pkaok úl%ur;akf.a jhi wjqreÿ 53 ls' chiqkaorg fmd,siam;s moúfha jir ;=kyudrla muK fiajh lsßug bv lv  ie,fihs'

pkaok úl%ur;ak fmd,siam;s moúhg m;a jqfha kï  wjqreÿ y;lg wdikak ld,hla fiajh lsßug bvlv ,efí' tfy;a Y%s ,xld fmd,sia b;sydifha fmd,siam;sjrhl= tmuK ld,hla fiajh lr ke;' oekg mj;sk ;;a;ajh wkqj chiqkaor úY%du hkakg fmr úl%uisxy úY%du hd hq;=h' fiajh Ⱦ> fkdl<fyd;a fmd,siam;sjrhl=f.a fiajd ld,h wjqreÿ 60 ka wjika fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...