අරලියගහ මන්දිරයේ අවුරුදු

aurudu unpw¨‍;a wjqreoafoa jev wdrïN lsÍu ksñ;af;ka wr,sh .y ukaÈrfha w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;df.a iy uydpd¾h ffu;%S úl%uisxy uy;añhf.a m%Odk;ajfhka úfYaI wjqreÿ fïihla Bfha ^18& ms<sfh, fldg ;sì‚'

fï wjia:djg t'cd'm' iNdm;s u,sla iurúl%u" ksfhdacH uy ‍f,alï wls, úrdÊ ldßhjiï" wud;H ux., iurùr" wud;H .hka; lreKd;s,l we;=¿ ue;s weue;sjreka úYd, msßilao tlaj isáhy'


rcfha ks,OdÍka" udOHfõ§ka" t'cd'm' l%shdldÍka we;=¿ msßilao w.%dud;Hjrhdg iqn me;Su i|yd wr,sh.y ukaÈrhg meñK isáhy'

pdß;%dkql+,j leú,s fmú,s ms<s.ekaùfuka wk;=rej meñK isá msßi w.%dud;Hjrhdg iy ffu;%S úl%uisxy uy;añhg w¨‍;a wjqreoao i|yd iqn me;+y'

tys§ w.%dud;h rks,a úl%uisxy uy;d meñK isá msßi iu. iqyo l;d nylo ksr; jQfhah'

fuu wjia:dj i|yd 34 jeks ‍fmd,siam;s Oqrh i|yd ks¾foaY jQ ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;sjreka jk tia' tï' úl%uisxy iy mQð;a chiqkaor uy;ajrekao tlaj isàu úfYaI;ajhls'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...